เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560

เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควตา) ทุกสาขาวิชา และหนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา (สำหรับผู้มีสิทธิ์มอบตัวขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาต่อ)

ตารางการจองห้องประชุม