การอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์