กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

11 พฤษภาคม 2018 Off By datacenter

กำหนดการรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน
ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ      1. ถ้าผู้จบการศึกษาไม่สามารถมารับเอกสารได้ ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ 
                         พร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของตนเองและผู้มารับแทน อย่างละ 1 ฉบับ
                         พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท
                      2. ผู้มารับโปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษา พร้อมกับบัตรนักเรียน
                          นักศึกษามาด้วย