กิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
ณ บริเวณอาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560