กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม
วันที่ 1๙ พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 6 วิทยาลัยพณิชยการบางนา