กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของนักบัญชีดิจิทัล แผนกวิชาการบัญชี