กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (DKSH)