คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา บนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ (smartphone)