งานบุคลากร

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556


ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับสั่งพิมพ์
PDF ใบลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒)
PDF ขอแลกเปลี่ยนวันอยู่เวรและตรวจเวร

สำหรับแก้ไข
Excel ใบลา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒)
Word ขอแลกเปลี่ยนวันอยู่เวรและตรวจเวร