ตารางสอนครู-อาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐(แก้ไข)