ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐(แก้ไข)