ตารางเรียน (ผู้เรียน) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑