นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ New ช่อง 18

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุกรกิจศึกษาดูงานสถานนีโทรทัศน์ New ช่อง 18
ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560