ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)