ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ MICE วิทยาลัยพณิชยการบางนาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์