ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ธุรการ งานวัดผลและประเมินผล)