ประกาศวิทยาลัยฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) และตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป )