ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดกฏเกณฑ์การดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560