ประกาศ ผู้สอบผ่านความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2561