ผู้บริหาร

 

นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

นางบวรลักษณ์  มะวิญธร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางวัลภาภรณ์  บริสุทธิ์ 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาวเอมอร  อุปชีวะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีราชันย์ อุทัย

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร