ผู้บริหาร

นายประเสริฐ จันโททัย
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย บุญสุข

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวอุรชา สารสรรค์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาวเอมอร  อุปชีวะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสรพัชรี ธนศานติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร