ผู้บริหาร

 

10000020_1209050992744

นายปฏิเวธ  พึ่งอุบล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

นางบวรลักษณ์  มะวิญธร

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นางวัลภาภรณ์  บริสุทธิ์ 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางสาวเอมอร  อุปชีวะ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีราชันย์ อุทัย

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook