รางวัลสถานศึกษา

เกียรติประวัติที่วิทยาลัยฯ ได้รับและภาคภูมิใจ 

1.  ปีการศึกษา  2522  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการอ่านฟังเสียง จากธนาคารศรีนคร

2.  ปีการศึกษา  2529  รับโล่รางวัล “สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น” จากกรมอาชีวศึกษา 

3.  ปีการศึกษา  2531  รับโล่รางวัล “ห้องสมุดดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา” จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

4.  ปีการศึกษา  2531  รับโล่รางวัล “การจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ”จากกระทรวงศึกษาธิการ

5.  ปีการศึกษา  2535  รับโล่รางวัล “สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา” จากกรมอาชีวศึกษา 

6.  ปีการศึกษา  2536  รับโล่รางวัล   “การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาดีเด่น”   จากกรมอาชีวศึกษา

7. ปีการศึกษา  2537   นายชลธี  บุญศรี ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8.  ปีการศึกษา  2537  ได้รับรางวัลที่ 2 จาการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ จากกรมศิลปากร.            

9.  ปีการศึกษา  2539  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเทิดพระคุณแม่จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

10. ปีการศึกษา  2539  ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 25 จากธนาคารศรีนคร

11. ปีการศึกษา  2540  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ   จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่  4  ณ  วิททยาลัย

อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

12. ปีการศึกษา  2541   ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค  ครั้งที่  5  (ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร)  ณ  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

13. ปีการศึกษา  2541   นางสาววาสนา อาดัม ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14. ปีการศึกษา  2541   ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดการอ่านฟังเสียง จากธนาคารศรีนคร

15. ปีการศึกษา  2542   นางสาวธนาพร อุดมพงษ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16. ปีการศึกษา  2543   กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้รับโล่รางวัล“ชนะเลิศสวนสนาม” ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจาก

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย

 17. ปีการศึกษา  2545  นายวีระชัย มิ่งสกล ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18. ปีการศึกษา  2545   ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับชาติในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

19. ปีการศึกษา  2545   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

20. ปีการศึกษา  2545   นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี รางวัลชนะเลิกการแข่งขันทักษะการบัญชีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

21. ปีการศึกษา  2546   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม ประเภทชายเดี่ยวจากโครงการฝึกซ้อมและแข่งขันหมากล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยฯจาก

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

22. ปีการศึกษา  2546   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม ประเภทมือใหม่ จากโครงการฝึกซ้อมและแข่งขันหมากล้อมภายในและภายนอกวิทยาลัยฯจากวิทยาลัย

พณิชยการธนบุรี

23. ปีการศึกษา  2546   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค  (ภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร)

24. ปีการศึกษา  2546   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

25. ปีการศึกษา  2546   นายตือ  มานะกุล  ได้รับทุนโครงการ  1  ทุน  1  อำเภอ  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเทศเยอรมันนี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (5 ปี)  จากรัฐบาล

26. ปีการศึกษา 2547    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีม จากการแข่งขันหมากล้อมเยาวชน AC. Chanpion Chip 2003 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

27. ปีการศึกษา 2547    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม ประเภทเดี่ยว จากการแข่งขันหมากล้อม อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง จาก สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

28. ปีการศึกษา 2547    ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม ประเภททีม จากการแข่งขันหมากล้อมเยาวชน จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29. ปีการศึกษา 2547    ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากโครงการ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน จากสถาบันการอาชีวศึกษา

กรุงเทพมหานคร 1

30. ปีการศึกษา  2547   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การร้องเพลง  ประเภทเพลงสากล ในโครงการ  TO  BE  THE  VEC.  STAR  จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 31. ปีการศึกษา  2547   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การร้องเพลง  ประเภทเพลงไทยสากลในโครงการ  TO  BE  THE  VEC.  STAR  จาก สำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

32. ปีการศึกษา  2547    นักศึกษาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การ อธท. ระดับภาค(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

33. ปีการศึกษา  2547   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้  จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค(ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

34. ปีการศึกษา  2547   ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทซอด้วง จากงานประชุมทางวิชาการ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค(ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

35. ปีการศึกษา  2547   ได้รับรางวัลชนะเลิศการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค(ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

36. ปีการศึกษา 2547      ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1

37. ปีการศึกษา 2547     ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ  Website  เนื่องในงานจิตรดาวิชาการ ครั้งที่  4

38. ปีการศึกษา 2547     ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

29. ปีการศึกษา 2547     ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทซออู้ จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

40. ปีการศึกษา 2547      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ย จากงานประชุมทางวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

41. ปีการศึกษา 2547     ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภทขิม จากงานประชุมทางวิชาการ  และการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

42. ปีการศึกษา 2548     ได้รับรางวัลชนะการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช. จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

43. ปีการศึกษา 2548     ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. จากงานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

44. ปีการศึกษา2548      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

45. ปีการศึกษา 2548     ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย  ประเภทขลุ่ย  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

46. ปีการศึกษา 2548     ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย  ประเภทซออู้ จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

47. ปีการศึกษา 2548     ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย  ประเภทซอด้วง จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

48. ปีการศึกษา 2548      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย  ประเภทจะเข้ จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

49. ปีการศึกษา 2548      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย  ประเภทขิม จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

50. ปีการศึกษา 2548      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหางเครื่อง (DANCER) จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร)

51. ปีการศึกษา 2548      ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากลชาย จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

52. ปีการศึกษา 2548      ได้รับรางวัลที่  2  การแข่งขันการประยุกต์งานนำเสนอด้าน  Microsoft Excel

53. ปีการศึกษา 2548      ได้รับรางวัลที่  3  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

54. ปีการศึกษา 2549      นางสาวณัฐรียา  สุลัยมาน  ได้รับทุน AFS  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

55. ปีการศึกษา 2550      ได้รับรางวัลที่  2  การแข่งขันการอ่านฟังเสียงจากธนาคารนครหลวงไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

56. ปีการศึกษา 2550      ได้รับทุนการศึกษา  10,000  บาท  ประเภทการแข่งขันแต่งบทกลอนและได้รับเลือกเป็นบทกลอนยอดเยี่ยม  จากมูลนิธิไทยคม

57. ปีการศึกษา 2550      ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

58. ปีการศึกษา 2550      ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทอ่านข่าวภาษาอังกฤษ  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

59. ปีการศึกษา 2550      ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทอ่านข่าวภาษาไทย  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

60. ปีการศึกษา 2550      น.ส.พรทิพย์  พูลสวัสดิ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

61.  ปีการศึกษา  2550    น.ส.ภัสราภรณ์  อ่ำหุ่น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

62.  ปีการศึกษา  2550    นายเฉลิมพันธ์  จรกา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี  จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

63.ปีการศึกษา 2550       นายบุญเรือง คำเขียว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี จากงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

(ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

64.ปีการศึกษา 2551       นางสาวนงลักษณ์   แสงพรายและนางสาวขวัญชีวา   จิตรีเมฆ   สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ  2  การแข่งขันตอบ

ปัญหาทางวิชาบัญชีระดับ ปวช.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

65. ปีการศึกษา 2551      นางสาวณัฐรียา  สุลัยมาน และนางสาววรรษมน  สุขศรี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  ะดับ ปวช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การแข่งขันภาค

ปฏิบัติ Story Telling การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ฯ การสัมมนาทางวิชาการและชมนิทรรศการ ณ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

66. ปีการศึกษา 2552      นางสาววรรษมน  สุขศรี ได้รับรางวัลที่ 2 การแข่งขันการอ่านฟังเสียง ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยธนาคารนครหลวงไทย

67. ปีการศึกษา 2552       นางสาววรรษมน  สุขศรี ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประเภทวิชาความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ(ปฏิบัติ)วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

68. ปีการศึกษา 2552       นางสาววรรษมน  สุขศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 3 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552

69.  ปีการศึกษา 2552      นางสาวณัฐรียา  สุลัยมาน  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552 จากสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

70. ปีการศึกษา 2552       นางสาวปนินันท์  สืบศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษการเล่าเรื่อง  Presentation and / or Demonstration ระดับ

อาชีวศึกษากรุงเทพ

71. ปีการศึกษา 2552       นางสาววรรษมน  สุขศรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน ครั้งที่ 19

ประจำปีการศึกษา 2552

72. ปีการศึกษา 2552        นางสาวอุไรรัตน์  อธิปิไขย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสาธิต เป็นภาษาอังกฤษ (Demonstration) ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพพื้นฐาน ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2552

73. ปีการศึกษา 2552       นางสาวสุดาพร  นาคลับ  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภท จะเข้  ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน ครั้งที่ 19

ประจำปีการศึกษา 2552

74. ปีการศึกษา 2552       นายศรัณยู  โพธิ์โศรก  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภท ซอด้วง ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน ครั้งที่ 19

ประจำปีการศึกษา 2552

75. ปีการศึกษา 2552       นางสาวจิราภรณ์  สมฤทธิ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประเภท  ขิม ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน ครั้งที่ 19

ประจำปีการศึกษา 2552

76. ปีการศึกษา 2552        นางสาวอภิรมย์  เจริญจิตรานนท์ และ นาย ปริวัตร  มั่นศักดิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์

ไทยระดับชาติ   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552

77.  ปีการศึกษา  2552      นายนพรัตน์  จิตรหนา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภท จะเข้ ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพื้นฐาน

ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552

78.  ปีการศึกษา  2552     นายรณพล  ประถมบุตร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีไทย ประเภท ขลุ่ยเพียงออ ระดับชาติ  ในการแข่งขันทักษะ

วิชาชีพพื้นฐานครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552

79.  ปีการศึกษา  2553      รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษา 3D ปี 2553

80.  ปีการศึกษา  2553      รางวัลเหรียญทอง “การจัดศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติงานสำนักงานอิเลคทรอนิกส์”  ประจำปีการศึกษา 2553

81.  ปีการศึกษา  2553      รับโล่รางวัล สถานศึกษามาตรฐานดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

82.  ปีการศึกษา  2553       รับโล่รางวัลดีเด่น การประกวดครู๔ดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักงานคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

83.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลเหรียญทอง การจัดห้องเรียนรู้เฉพาะทาง  “E-office Learning Center” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

84.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลเหรียญทองแดง การจัดห้องเรียนรู้เฉพาะทาง “ Hi-tech Learning Room” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

85.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดห้องปฏิบัติการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

86.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ งานชุมนุมลูกเสืออาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

87.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

89.  ปีการศึกษา  2553        รางวัล ผู้แทนร่วม สัมมนาลูกเสือนานาชาติ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนาลูกเสือแห่งชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

จากคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

90.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ระดับ ปวช. )  การแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี (ทุนการศึกษา 40,000 บาท และทุนเรียนภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์ 5,000 บาท จากวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ

91.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลเหรียญทองอันดับ  2 (ระดับ ปวช. )  การแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชีจากวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ

92.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 (ระดับ ปวส. )  การแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี (ทุนการศึกษา 40,000 บาท และทุนเรียนภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์ 5,000 บาท จากวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ

93.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลเหรียญทองอันดับ 2  (ระดับ ปวส. )  การแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชีจากวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ

94.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ (เงินรางวัล 7,000 บาท)จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

95.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี (เงินรางวัล 9,000 บาท)จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

96.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส. การแข่งขันตอบปัญหาด้านบัญชี (เงินรางวัล 9,000 บาท)จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

97.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทักษะรักการอ่าน(ภาษาไทย) งานประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพ ระดับชาติ จากสำนักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา

98.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันดนตรีไทยประเภทขิมสาย งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ  จากสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

99.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะรักการอ่าน (ภาษาไทย) งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร

100.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกรีฑา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

101.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับ ปวส.) การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านบัญชี(เงินรางวัล  3,000 บาท ) จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

102.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ (เงินรางวัล 3,000 บาท) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

103.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลชมเชย อันดับ 1 การแข่งขัน “ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”(เงินรางวัล 3,000 บาท ) จากบริษัท คริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

104.  ปีการศึกษา  2553       รางวัลชนะเลิศ ศึกคนพันธ์ R  การพูดขายสินค้า กิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พณิชยกรรม)

วิทยาลัยพณิชยการพิษณุโลก (บึงพระ)

105. ปีการศึกษา  2553         รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ จาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

106.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.)

107.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ  (แผนกวิชาการขายและการตลาด จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

108.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชมเชยศึกคนพันธ์ R การพูดขายสินค้า กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พณิชยกรรม)

วิทยาลัยพณิชยการพิษณุโลก(บึงพระ)

109.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลเหรียญทอง การประกวดห้องปฏิบัติการเรียนรู้เฉพาะทาง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

110.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน วอลเลย์บอล ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

111.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลโล่สายสะพาย ทูตเยาวชนเพื่อการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมในงานการสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน เขียนและเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

และกระทรวงวัฒนธรรม

112.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีไทยประเภทซอด้วง การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ

กรุงเทพฯ

113.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจ (เงินรางวัล 7,000 บาท) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

114.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

115.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะดนตรีไทย ประเภทซอด้วง การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ

116.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

117.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะออกแบบเว็บเพจ งานอินทราชัยปริทรรศน์ จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

118.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสร้างแอนนิเมชั่น งานอินทราชัยปริทรรศน์ จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

119.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบโปสเตอร์ งานอินทราชัยปริทรรศน์ จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 

120.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเว็บเพจ ระดับ ปวส. งานอินทราชัยปริทรรศน์ จากวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

121.  ปีการศึกษา  2553        รางวัลโล่ชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดโครงการอาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับประเทศ เรื่อง “ แคปซูลยืดอายุดอกกุหลาบ” จากบริษัทเอสโซ่

ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

122.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค

123.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลชนะเลิศ การพูดสาธิตภาษาอังกฤษ งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

124.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดห้องปฏิบัติการเรียนรู้เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

125.  ปีการศึกษา  2553         รับโล่รางวัลดีเด่น การประกวดครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

126.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่งงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ ระดับภาค จากอาชีวศึกษากรุงเทพ 

127.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลหญิง ระดับเขต จากเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

128.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลรอ งชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันดนตรีไทย ประเภท ขิมสาย งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ

129.  ปีการศึกษา  2553         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตะกร้อทีม จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกียรติประวัติของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับวิทยาลัย 

ชื่อรางวัล

รายการ

แหล่งที่มาของรางวัล

 1. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร  รางวัลหนึ่งแสนครูดี1. นายปฏิเวธ            พึ่งอุบล

2. นางบุญญาลักษณ์    บริบูรณ์

3. นางพาณี              ล้ออุทัย

4. นางนิสา               สายสังข์

5. นางลาวัณย์            อมรประเสริฐศรี

6. นางปิยะนาถ          หวังภักดี

7. นายลาภวารินทร์     บริสุทธิ์ธรรม

8. นางกันยารัตน์        วีระทรัพย์

9. นางสุจินดา            นิลคง

10. นางกรอนงค์          จงอรุณงามแสง

11. นางสาวปริศนา       ภู่รอด

12. นางพัชรินทร์          รัตนกังวานวงศ์

13. นางสาวพูลสุข        พงศ์สิฎานนท์

14. นางสุนันทา           สุรังค์ธร

15. นางชนาพร            สันติกุล

16. นางสุภางค์พรรณ    พงศ์สุวรรณ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 2. เครื่องหมายเชิดชูเกีรติและเกียรติบัติ  1. นางประภาพรรณ  เบญจรัตนาภรณ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดประจำปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 3.โล่รางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ ค่ายวชิราวุธ  จ.ชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 4.  โล่รางวัล รางวัลหมู่เนตรนารีวิสามัญดีเด่นในงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ ค่ายวชิราวุธ  จ.ชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 5.  เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ประจำปี  2554

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 6.  เกียรติบัตร รางวัลชมเชยการจัดทำโครงงานลูกอมสมุนไพรจับเลี้ยง  และรางวัลชมเชยการจัดทำโครงงานเสื้อชูชีพ  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร

 7.  เกียรติบัตร รางวัลชมเชยการจัดทำโครงงานกาบาซาลาเปา  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร

ชื่อรางวัล

รายการ

แหล่งที่มาของรางวัล

 8.  เกียรติบัตร รางวัลชมเชยการจัดทำโครงการเกลือขัดผิวสมุนไพร  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร

 9.  เกียรติบัตร รางวัลชมเชยการจัดทำโครงงานแผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากสมุนไพร  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร

 10.  โล่  รางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดรักการอ่าน  (ภาษาไทย) ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 11.  โล่  รางวัล  รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ ประจำปี 2554

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 12.  รางวัลเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  ตอบปัญหาวิชาการ  วิชาประวัติศาสตร์ไทย

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 13.  รางวัลเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน  การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 14.  เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ  ระดับเหรียญเงิน          การแข่งขันทักษะวิชาประเภทพาณิชยกรรมโปรแกรมสำเร็จรูป  ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 15.  เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญทองแดง  การแข่งขันทักษะวิชาประเภทพาณิชยการการบัญชีกับคอมพิวเตอร์  ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 16.  โล่ รางวัล รางวัลชนะเลิศ  การประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง  งานประชุมทางวิชาการ  องค์การวิชาชีพระดับจังหวัด (อศก.)

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 17. โล่ รางวัล รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย (จะเข้)  งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 18. โล่ รางวัล รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย (ซออู้และขลุ่ยเพียงออ)  งานประชุมทางวิชาการ  องค์การวิชาชีพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

ชื่อรางวัล

รายการ

แหล่งที่มาของรางวัล

 19.  เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย (ขิมสาย)  งานประชุมทางวิชาการ  องค์การวิชาชีพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 20. เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย  งานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 

แผนกวิชาการบัญชี 

 

ชื่อรางวัล

รายการ

แหล่งที่มาของรางวัล

 1.โล่รางวัลเงินรางวัล  15,000 บาท รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูป Express  ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “Accounting Festival”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

 2.โล่รางวัลเงินรางวัล 7,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหา โครงการ UTTCC Accounting Competitionรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ระดับ ปวส.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรุงเทพมหานคร

 3.โล่รางวัล รางวัลชนะเลิศนักศึกษา กยศ. ดีเด่น

กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา  (กยศ.)

 

แผนกวิชาการเลขานุการ 

 

ชื่อรางวัล

รายการ

แหล่งที่มาของรางวัล

 1. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพิมพ์ดีดไทย ระดับภาคภาคกลาง และภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 2. รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษระดับภาคภาคกลาง

และภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

 

แผนกวิชาการจัดการทั่วไป

 

ชื่อรางวัล

รายการ

แหล่งที่มาของรางวัล

 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทยระดับภาคภาคกลาง และภาคตะวันออก

และกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา