รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

01 – ปก.pdf
02 – คำนำ.pdf
03 – สารบัญ.pdf
04 – บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf
05 – ตอนที่ 1.pdf
06 – ตอนที่ 2.pdf
07 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 1.pdf
08 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 2.pdf
09 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 3.pdf
10 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 4.pdf
11 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 5.pdf
12 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 6.pdf
13 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 7.pdf
14 – ตอนที่ 3 มาตรฐานที่ 8.pdf
15 – ตอนที่ 4 .pdf
16 – ภาคผนวก.pdf
17 – คณะผู้จัดทำ.pdf
18 – ปกหลัง.pdf

Leave a Reply