วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

 ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ


อัตลักษณ์

                                “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  เด่นล้ำอาชีพ”

Best  Knowledge                         มีความรู้ดี

Best  Moral                                มีคุณธรรม

Best  Job                                   เด่นล้ำอาชีพ

 

เอกลักษณ์          

                            SMART  School   “สถานศึกษา แห่งความภาคภูมิ”

S          คือ        Service  Mind     การมีจิตใจพร้อมบริการ

M          คือ        Mastery             การทำงานอย่างมืออาชีพ

A          คือ        Accountability     การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ

R          คือ        Relationship       การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง

T          คือ        Teamwork          การทำงานเป็นทีม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


“ผู้นำในการผลิตบุคลากรวิชาชีพ สู่ประชาคมอาเซียน”
(Being a leading manufacturer of professional personnel to ASEAN Community)

พันธกิจ (Mission)

1.  ผลิตบุคลากรภาคธุรกิจบริการที่เป็นเลิศ
(Producing excellent personnel in the area of service business)

2.  บริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
(Quality management throughout the organization)

3.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สร้างสรรค์
(Doing research and developing creative innovations)

4.  บ่มเพาะความเป็นไทยให้โดดเด่นในกลุ่มประชาคมอาเซียน
(Cultivating Thai identity to be notable among Asian Community)