สอบ V-NET

วิทยาลัยพณิชยการบางนาจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะ(V-NET)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐