รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควตา) ทุกสาขาวิชา และหนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา (สำหรับผู้มีสิทธิ์มอบตัวขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาต่อ)

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควตา) ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา (สำหรับผู้มีสิทธิ์มอบตัวขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาต่อ)