หลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา

            ปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการบางนา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบและระบบทวิภาคี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระบบทวิภาคี ได้แก่

1.     ระบบปกติ (ในระบบ) 

        1.1 ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

1.    สาขางานการบัญชี

2.    สาขางานการบัญชี (MEP)

3.    สาขางานการขาย

4.    สาขางานการเลขานุการ

5.    สาขางานคอมพิวเตอร์

6.     สาขางานภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ)

7.    สาขางานภาษาต่างประเทศ  (จีน)

8.    สาขางานภาษาต่างประเทศ  (MEP)

1.2  ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

1.    สาขาวิชาการบัญชี

2.    สาขาวิชาการตลาด

3.    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.    สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

5.    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2.     ระบบทวิภาคี

                เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 2 ระดับ

2.1   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 1 สาขางาน

2.1.1   สาขางานธุรกิจค้าปลีก

2.2   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 2 สาขางาน

2.2.1  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  (ระบบทวิภาคี)

2.2.2  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ส่

2.2.3  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

2.2.4  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (สาขางานการจัดประชุมและนิทรรศการ)

2.2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ ปวช.  และ  ปวส.   เรียนทฤษฎีในวิทยาลัยฯ  เรียนปฏิบัติ  ฝึกวิชาชีพและปฏิบัติจริงในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร  โดยนักเรียนจะเป็นพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการนั้น

3. ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ระบบทวิภาคี)

3.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ