เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เกณฑ์การแข่งขันเบียร์เกม-ประจำปี-2560-2561

ใบสมัครแข่งขัน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)