เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะการประกวดดนตรีไทย