แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘)