โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 18