โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ วิทยาลัยพณิชการบางนา