ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

Read more

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึ

Read more

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกาษา 2561

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กา

Read more

เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่ง

Read more

รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควตา) ทุกสาขาวิชา และหนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา (สำหรับผู้มีสิทธิ์มอบตัวขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาต่อ)

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการ

Read more