เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เกณฑ์การแข่งขันเบียร์เกม-

Read more

เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิช

Read more