วิทยาลัยพณิชยการบางนา ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดจากดิ้นโบราณ ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ เข็มกลัดจากดิ้นโบราณ ที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ

มกราคม 15, 2023 0 By admin

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ #ได้ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป โดยผลงานนักเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 นายญาณวรส ศรีจันทร์ 2 นางสาวสุกฤตา บุญจันทร์ 3 นางสาวภคพร แจ้งประดิษฐ์ 4 นางสาววรัทยา ช่างสมบูรณ์ 5 นางสาวพจรินทร์ จันทร์อุดม 6 นางสาว กัญอมณ แซ่อึ้ง 7 นายสรวิศ อนุกูลอนันต์ 8 นางสาวสุพิชชา กอแก้ว 9 นางสาวมนฑกาณต์ แสนทวีสุข 10 นางสาวณิชาวีร์ แช่มเงิน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 นายรักพงษ์ ขอลือ 2 นางกุฎาพร วัฒนสินไพศาล 3 นางสาวสิราวรรณ เอี่ยมทัด 4 นางสาวปรีณาภา ลีดี 5 นางสาวธัญรัตน์ ธัญญานุกูล