วิทยาลัยพณิชยการบางนารับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาต่อปีการศึกษา ๒๕๖๓
รอบโควตา (เพิ่มเติม)

๑. ยื่นแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ถึง ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ งานทะเบียน วิทยาลัยพณิชยการบางนา
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา และ https://www.bncc.ac.th
๓. สมัครและสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา 
๔. มอบตัวเข้ารับการศึกษาต่อ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การรับสมัครโควตาปวช.

                  หลักเกณฑ์การรับสมัครโควตาปวส.