งานปกครอง

ภารกิจ งานปกครอง
1. พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคนดีเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
2. ให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัย

ระบบดูแลผู้เรีบน