ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบัญชี     /      สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)

สาขาวิชาการตลาด    /      สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    /    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ     /     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    /    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป    /     สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ทวิภาคี)

สาขาวิชาการโรงแรม     /      สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ