ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกาษา 2561

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้โควตานักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ