โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์