ใบสมัคร กำหนดการ และ เกณฑ์การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ใบสมัคร กำหนดการ และ

Read more