ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

บัญชีรายชื่อผู้มีสิท

Read more

กำหนดการและรายละเอียด การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 2 และ 3 , นักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 2 (ทุกสาขาวิชา)

กำหนดการและรายละเอีย

Read more

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกาษา 2561

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่

Read more

เกณฑ์ กติกา การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560-2561

เกณฑ์ กติกา การประกว

Read more

รายละเอียดข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (โควตา) ทุกสาขาวิชา และหนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา (สำหรับผู้มีสิทธิ์มอบตัวขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาต่อ)

ข้อปฏิบัติของผู้ได้ร

Read more