หน้าหลัก

📍📍 ประกาศกำหนดการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 

                   ด้วยวิทยาลัยพณิชยการบางนา จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดรับสมัครและช่องทางการรับสมัคร

                   สมัครทางเว็บไซต์วิทยลัยพณิชยการบางนา http://www.bncc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

⭕ ชะลอการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

⭕ งดการสอบความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

⭕ ชะลอการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

⭕ ชะลอการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา 

⭕ ชะลอตัดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา

Translate »