วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

หน้าหลัก

สมัครเรียนออนไลน์วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่ตั้ง เลขที่ 22 ซอยบางนา-ตราด 1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ประกาศ

วิทยาลัยพณิชยการบางนารับสมัครโควตา ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1 - 19 มีนาคม 2564 ให้ผู้สนใจสมัครดำเนินการดังนี้

1. กรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์ (Download แบบฟอร์ม ระดับปวช. ระดับ ปวส.)

2. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร https://admission.vec.go.th (คลิกเพื่อไปยังหน้าสมัคร)

3. พิมพ์ใบสมัครจากข้อ 2 พร้อมติดรูปถ่าย นำส่งงานทะเบียนพร้อมแบบแจ้งความประสงค์และหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

     3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

     3.2 ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

นำเอกสารทั้งหมดยื่นด้วยตนเองที่งานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

ประกาศ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ให้ปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกการสัมภาษณ์วันที่ 1 มีนาคม 2564

2. วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564 ชำระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย

         2.1 Down Load แบบฟอร์มการชำระเงิน ระดับ ปวช. 

         2.2 Down Load แบบฟอร์มการชำระเงิน ระดับ ปวส.

3. มอบตัววันที่ 5 มีนาคม 2564 (สำหรับผู้ติดสอบนักธรรมฯ มอบตัววันที่ 8 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 - 16.00 น. พร้อมหลักฐานดังนี้ (Download)
         3.1 ประวัตินักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
         3.2 สัญญาค้ำประกัน จำนวน 1 ชุด
         3.3 สัญญาผัดผ่อนหลักฐาน จำนวน 1 ชุด
         3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
         3.5 สำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา จำนวน 1 ชุด
         3.6 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)
         3.7 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
         3.8 นำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคาร (ข้อ 2) มาด้วย

 

Translate »