ผู้บริหาร

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

นางสาวรัตติยา วานิชกลาง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุจิตรา เกิดผล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวเอมอร  อุปชีวะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอุรชา สารสรรค์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ