ผู้บริหาร

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

นางสาวเอมอร  อุปชีวะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอุรชา สารสรรค์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวเอมอร  อุปชีวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสรพัชรี ธนศานติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร