วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

 ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ


อัตลักษณ์

                                “ความรู้ดี  มีคุณธรรม  เด่นล้ำอาชีพ”

Best  Knowledge                         มีความรู้ดี

Best  Moral                                มีคุณธรรม

Best  Job                                   เด่นล้ำอาชีพ

เอกลักษณ์          

                            SMART  School   “สถานศึกษา แห่งความภาคภูมิ”

S          คือ        Service  Mind     การมีจิตใจพร้อมบริการ

M          คือ        Mastery             การทำงานอย่างมืออาชีพ

A          คือ        Accountability     การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบ

R          คือ        Relationship       การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง

T          คือ        Teamwork          การทำงานเป็นทีม

วิสัยทัศน์ (Vision)


“ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการและเทคโนโลยีสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน

๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะอย่างมืออาชีพ

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคทั้งใน และต่างประเทศ

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการวิชาชีพ

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล