งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรภายในงานบริการ

  • แอพพลิเคชั่นสมุดโทรศัพท์ BangnaBook (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android)
  • โปรแกรมอ่านและเก็บข้อมูลบัตรประชาชน BNCCTSR (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows)

คู่มือ