หลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา

            ปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการบางนา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบและระบบทวิภาคี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระบบทวิภาคี ได้แก่

 1.  ระบบปกติ (ในระบบ)
  1. ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
   1. (ปวช.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
    1. สาขางานการบัญชี
    2. สาขางานการบัญชี (MEP : Mini English Program)
    3. สาขางานการตลาด
    4. สาขางานการเลขานุการ , สาขางานการจัดการสำนักงาน
    5. สาขางานคอมพิวเตอร์
    6. สาขางานภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ)
    7. สาขางานภาษาต่างประเทศ  (จีน)
    8. สาขางานภาษาต่างประเทศ  (MEP)
    9. สาขางานโลจิสติกส์ 

   2. (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    1. สาขางานการโรงแรม (MEP) 
    2. สาขางานการท่องเที่ยว

   3. (ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1. สาขางานเทคโนโลยีสารเทศ

  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. มี 3 ประเภทวิชา

   1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    1. สาขาวิชาการบัญชี
    2. สาขาวิชาการตลาด
    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ช) 
    4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สาขางานการจัดการคลังสินค้า และสาขางานตัวแทนออกของ)

   2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย)

 2. ระบบทวิภาคี   
 3. เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 2 ระดับ ระดับ ปวช.  และ  ปวส.   เรียนทฤษฎีในวิทยาลัยฯ  เรียนปฏิบัติ  ฝึกวิชาชีพและปฏิบัติจริงในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร  โดยนักเรียนจะเป็นพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการนั้น

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. มี 2 สาขางาน
   1. สาขางานธุรกิจค้าปลีก
   2. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
  3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 2 ประเภทวิชา
   1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี  6 สาขางาน
    1. สาขาวิชาการบัญชี
    2. สาขาวิชาการตลาด
    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจดิจิทัล)
    4. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
    5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สาขางานการจัดการคลังสินค้า และสาขางานตัวแทนออกของ)
    6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี  2 สาขางาน
    1. สาขาวิชาการโรงแรม 
    2. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
 4. ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ระบบทวิภาคี)
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

**ระบบทวิภาคีคืออะไร