หลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา

            ปัจจุบันวิทยาลัยพณิชยการบางนา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอน  3  ระดับ  คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบและระบบทวิภาคี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระบบทวิภาคี ได้แก่

 •  ระบบปกติ (ในระบบ)
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 3 ประเภทวิชา
 • ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
     1. สาขาวิชาการบัญชี
     2. สาขาวิชาการบัญชี (MEP : Mini English Program)
     3. สาขาวิชาการตลาด
     4. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
     5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     6. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ)
     7. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ  (จีน)
     8. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
     1. สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) 
     2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารเทศ
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 3 ประเภทวิชา
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     1. สาขาวิชาการบัญชี
     2. สาขาวิชาการตลาด
     3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ช) 
     4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สาขางานการจัดการคลังสินค้า)
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขางานนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย)

เป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา 3 ระดับ ระดับ ปวช. ปวส.  และปริญญาตรี  เรียนทฤษฏีในวิทยาลัยฯ  เรียนปฏิบัติ  ฝึกวิชาชีพและปฏิบัติจริงในสถานประกอบการตลอดหลักสูตร  โดยนักเรียนนักศึกษาจะเป็นพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการนั้น

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 2 สาขาวิชา
   1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ)
   2. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 2 ประเภทวิชา
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  มี  6 สาขาวิชา
     1. สาขาวิชาการบัญชี
     2. สาขาวิชาการตลาด
     3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจดิจิทัล)
     4. สาขาวิชาการจัดการ
     5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สาขางานการจัดการคลังสินค้า และสาขางานตัวแทนออกของ)
     6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี  2 สาขาวิชา
     1. สาขาวิชาการโรงแรม 
     2. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ระบบทวิภาคี) มี 4 สาขาวิชา
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
  2. สาขาวิชาการโรงแรม
  3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  4. สาขาวิชาการบัญชี

**ระบบทวิภาคีคืออะไร