งานสัมมนามาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 5 “20 ปี วิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน“

งานสัมมนามาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 5 “20 ปี วิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน“

21 กุมภาพันธ์ 2024 0 By admin

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา มอบหมายให้คณะครูแกนนำการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ จำนวน 8 คน เข้าร่วมงานสัมมนามาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 5 “20 ปี วิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน“ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสถานศึกษาวิถีพุทธ การแสดงความสามารถทางพระพุทธศาสนา (วิถีพุทธ Talent) การเสวนาวิถีพุทธ ในหัวข้อ “20 ปี วิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน“ และปาฐกฐาพิเศษ จากพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา