ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วย IOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กุมภาพันธ์ 2023 0 By admin